Một số sản phẩm máy lọc nước ion kiềm đang được bán ở thị trường Việt Nam

Mitsubishi cleansui AL700E

 • 5  tấm điện cực
 • Bảo hành 3 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 9 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc

Ioncare7000

 • 7 tấm điện cực
 • Bảo hành 3 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 9 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 7 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 7 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 1 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 3 tấm điện cực
 • Bảo hành 1 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 5 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 7 tấm điện cực
 • Bảo hành 1 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 7 tấm điện cực
 • Bảo hành 1 năm
 • Thương hiệu Hàn Quốc
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 3 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 3 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 1 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 1 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 8 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 11 tấm điện cực
 • Bảo hành 8 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản
 • 5 tấm điện cực
 • Bảo hành 8 năm
 • Thương hiệu Nhật Bản