Tên Japan Accosiation of Alkaline Ionizer
Thành lập Tháng 9 năm 1992
Địa chỉ in the Functional Water Foundation
Japan Antibiotics Research Association Building, 1F
2-20-8 Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo 142-0021 JAPAN
Điện thoại 03-5435-8509
Fax 03-5435-8522
Ban quản lý
Thúc đẩy các kế hoạch kinh doanh và quản lý hoạt động của Hiệp hội Thiết bị nước ion kiềm.
Ban đạo đức
Thiết lập các quy tắc đạo đức của ngành, tuần tra thị trường và thúc đẩy sự hiểu biết thấu đáo về các luật và quy định liên quan, v.v.
Hội đồng kỹ thuật
Thúc đẩy điều tra khoa học, nghiên cứu sinh lý và đóng khung các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thực tế nước ion kiềm.
Ban quan hệ công chúng
Tiến hành PR cho nước bị ion hóa, thu thập nhiều thông tin khác nhau liên quan đến nước bị ion hóa, xuất bản các tạp chí công nghiệp và tạo ra trang web của chúng tôi.
Tổng cục
Thực hiện công việc liên lạc với các nhóm và tổ chức có liên quan, xử lý các câu hỏi từ hoặc tư vấn với người tiêu dùng và quản lý trang web của chúng tôi.

Công ty thành viên hội đồng lọc nước kiềm kiềm (13 công ty)

Nhiệm vụ:
  1. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các luật và quy định có liên quan được biết đến và hợp tác với việc thực thi suôn sẻ của chính phủ.
  2. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về cấp phép, luật pháp và quy định liên quan và phổ biến nó cho các thành viên.
  3. Chúng tôi sẽ phổ biến triệt để các tiêu chuẩn quảng cáo phù hợp cho nhận thức xã hội và công chúng và tự nguyện giám sát ngành.
  4. Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp như thu thập và điều tra các tài liệu trong và ngoài nước, tiến hành nghiên cứu và vận hành nghiên cứu để thiết lập đánh giá xã hội.
  5. Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi và tư vấn từ người tiêu dùng.
  6. Chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động công khai để truyền bá thiết bị.
  7. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các mục cần thiết khác để đạt được mục đích của Hội.

Cột mốt đáng nhớ

Tháng 4 năm 1992 Bắt đầu nghiên cứu quảng cáo và nghiên cứu tại Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị trị liệu sức khỏe Nhật Bản Phần thứ hai.
Tháng 9 năm 1992 Thành lập Hội đồng lọc nước ion kiềm như một tổ chức trực thuộc của Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị trị liệu y tế Nhật Bản Phần thứ hai.
Tháng 3 năm 2000 Trở nên độc lập với Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị y tế tại nhà Nhật Bản với tư cách là Hội đồng tập trung nước kiềm kiềm và thành lập một ban thư ký trong Quỹ xúc tiến nghiên cứu nước chức năng.
Tháng 4 năm 2004 Trở thành thành viên đặc biệt của Quỹ nghiên cứu nước chức năng.

Hợp tác với Việt Nam:

Hiệp hội ion kiềm Nhật Bản đã hợp tác và chia sẻ để phát triển hiệp hội ion kiềm tại Việt Nam bắt đầu vào đầu năm 2020

Ông Lê Đức Phú – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp ion kiềm Việt Nam tại Hiệp hội ion kiềm Nhật Bản năm 2019

Ông Lê Đức Phú làm việc với Ông Toshiyuki Otsuki –  Phó chủ tịch hiệp hội ion kiềm Nhật Bản năm 2020