Tên Korean Accosiation Alkaline Ionizer
Thành lập 2016
Địa chỉ
 #201~8 Megavalley,799 Gwanyang-Dong Anyang, Gyeonggi-Do, 431-767, Korea
Điện thoại 82-31-421-4263
Fax 82-31-422-4263

Nhiệm vụ:
  1. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các luật và quy định liên quan đến chính phủ.
  2. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ các thành viên.
  3. Chúng tôi sẽ phổ biến triệt để các tiêu chuẩn quảng cáo phù hợp cho nhận thức xã hội và công chúng
  4. Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp như thu thập và điều tra các tài liệu trong và ngoài nước, tiến hành nghiên cứu và vận hành nghiên cứu để thiết lập đánh giá xã hội.
  5. Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi và tư vấn từ người tiêu dùng.
  6. Chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động công khai để truyền bá thiết bị.
  7. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các mục cần thiết khác để đạt được mục đích của Hội.

Hợp tác với Việt Nam:

Hiệp hội ion kiềm Hàn Quốc đã hợp tác và chia sẻ để phát triển hiệp hội ion kiềm tại Việt Nam bắt đầu vào đầu năm 2020

Ông Lê Đức Phú – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp ion kiềm Việt Nam tại trụ sở Hiệp hội ion kiềm Hàn Quốc

Ông Lê Đức Phú làm việc với Ông Ji Hoon, Eun – Chủ tịch hiệp hội ion kiềm Hàn Quốc